There was an error in this gadget

Friday, February 12, 2010

WEB 2.0

Defenisi Web 2.0

  • Menurut Tim O’Reilly, Web 2.0 adalah satu rangkaian platform, yang melibatkan semua peranti yang bersambungan (membentuk dunia maya).

  • Selain itu, O’Reilly juga mendefenisikan “Web 2.0=Web 1.0 + Web 1.0”, yang bermaksud jika Web 1.0 adalah mengenai diri kita sendiri, maka Web 2.0 adalah mengenai saling interaksi antara diri sendiri dan orang lain.

Kelebihan Web 2.0

1- Manakala aplikasi Web 2.0 adalah aplikasi yang memanfaatkan kesemua kelebihan intrinsik yang wujud di platform tersebut.

2- Memberikan khidmat perisian yang sentiasa dikemas kini dan bertambah baik seiring pertambahan pengguna.

3- Menggunakan dan menggabungkan data daripada sumber berlainan, termasuk pengguna individu, namun pada masa yang sama turut menyediakan data dan khidmat yang boleh digabungkan oleh pengguna lain.

Mencipta kesan berangkai melalui "rekabentuk penyertaan" (architecture of participation), dan menembusi metafora helaian (elektronik) dalam Web 1.0 untuk menyampaikan pengalaman (informasi) yang mewah kepada pengguna.

Ciri-ciri Web 2.0

1- Mengandungi aplikasi web yang mempunyai cirri-ciri dan berfungsi seperti aplikasi pada komputer desktop.

Boleh dijalankan terus melalui web browser dan tidak memerlukan install software pada pc. Contoh: YouTube.

2- User-generated content (interactivity)

Membolehkan pengunjung memberi komen, pandangan dan sebagainya.

Contoh: MySpace

Perbezaan Web 2.0 dan Web 1.0

  • Web 2.0: Pengunjung boleh menjadi subscriber dan contributor.

Contoh: Join platform photo-sharing seperti Flickr dan video sharing seperti YouTube.

  • Web 1.0: Jika dalam web 1.0, penggunjung hanya membaca artikel pada website.

No comments:

Post a Comment